ขยายเวลาเสนอชื่อและสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 2/2559

เรื่อง  ขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 5/2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 จึงประกาศกำหนดขยาย วัน – เวลา  ในการรับสมัคร/รับการเสนอชี่อ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

กำหนดการสรรหากรรมการสภาวิชาการ

1–15 กรกฎาคม 2559

1. รับสมัคร/รับการเสนอชื่อฯ ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ    สภาวิชาการ ใช้แบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดโดย ยื่นเอกสารหลักฐานต่ออนุกรรมการ ดำเนินการรับสมัคร ณ กลุ่มส่งเสริมวิชาการ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3504, 0 2549 3507 ภายในวันที่ 1–15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 – 16:30 น.   (เว้นวันหยุดราชการ) โดยใส่ซองปิดผนึก พร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 12 ชุด และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จำนวน 1 ชุด

2. ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ     สภาวิชาการ  ใช้แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณา ได้ที่กลุ่มส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสามารถ Download แบบฟอร์มได้จากเอกสารด้านล่าง หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th

25 กรกฎาคม 2559

ประกาศบัญชีรายชื่อของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ

9 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการสรรหาฯ  พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ และสรุปผลการสรรหาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

NameSizeHits
NameSizeHits
03-แบบเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ52.5 KiB146
04-แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มทร.ธัญบุรี75.0 KiB201
02-รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ86.5 KiB211
01-ขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ111.9 KiB230