ร่วมส่งใจเชียร์ 2 ตัวแทนประเทศไทยจาก มทร.ธัญบุรี

 

ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ The 2016 Microsoft Office Specialist World Championship และ The 2016 Adobe Certified Associate World Championship

ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2559

ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่

นายโกศล  ท่วงที

ตัวแทนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2013

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ชั้นปี 2)

นางสาวชลากร  จุ้ยเตย

ตัวแทนโปรแกรม Adobe Photoshop

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ชั้นปี 3)

 

กำหนดการเดินทาง การแข่งขัน The 2016 Microsoft Office Specialist World Championship and

The 2016 Adobe Certified Associated World Championship ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2559

5 สิงหาคม 2559

20.00 น. (เวลาประเทศสหรัฐอเมริกา) เดินทางถึงสนามบิน Orlando

และเดินทางเพื่อ Check-In ณ Hilton Orlando Lake Buena Vista, Florida

 

5 สิงหาคม 2559 เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. Check-In ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (วันที่ 4 ส.ค.59)

00.30 น. เดินทางโดยสายการบิน United Airline (เข้าวันที่ 5 ส.ค.59)

 

6 สิงหาคม 2559 ฝึกซ้อม และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน

 

7 สิงหาคม 2559 ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน (Welcome & Registration)

 

8-10 สิงหาคม 2559 การแข่งขัน “The 2016 Microsoft Office Specialist World Championship”

และ “The 2016 Adobe Certified Associate World Championship”

 

11 – 14 สิงหาคม 2559 ศึกษาดูงาน ณ Florida
15 สิงหาคม 2559 8.59 น. (เวลาประเทศสหรัฐอเมริกา) ออกเดินทางจากสนามบิน Orlando

มุ่งสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน United Airline

 

16 สิงหาคม 2559 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 21.30 น. (เวลาประเทศไทย)