ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ภาษีเงินได้)

อบรมบัญชี ฟรี

** นับชั่วโมง CPD  ผู้ทำบัญชี 12 ชั่วโมง  (รออนุมัติจากสภาฯ)  และ

** นับชั่วโมง CPD  ผู้สอบบัญชี 12 ชั่วโมง  (รออนุมัติจากสภาฯ)

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ภาษีเงินได้)

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับจำนวน 50 ท่านเท่านั้น

หมดเขตการรับสมัครวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559