ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 59

 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษารับทราบข้อมูลและนโยบายของมหาวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข โดยกำหนดจัด จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ดังนี้

รายละเอียดกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับคณะ/วิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2559

 

รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะ

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานที่ประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะ

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถานที่ประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
คณะศิลปศาสตร์ สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สถานที่ประชุม ณ ตึกใหม่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559

คณะบริหารธุรกิจ สถานที่ประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะ

****ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ และหนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง

NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่375.3 KiB1427
แบบตอบรับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 23.5 KiB2287

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หอประชุมใหญ่และลานอนันตรังสรรค์

หอประชุมใหญ่และลานอนันตรังสรรค์