โครงการการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สาขานวดไทย 330 ชั่วโมง

เปิดรับสมัครโครงการการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สาขานวดไทย 330 ชั่วโมง

จัดอบรมวันที่  2-16 กรกฎาคม 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tmc.rmutt.ac.th/