แนะนำ มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติชั้นนำ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้น พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความชำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้าง ทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยและภูมิภาคประกอบด้วย 10 คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • คณะศิลปศาสตร์
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยมีบริการที่ครบครัน ด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย หอสุริยทัศน์ราชมงคล ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นน่าอยู่ โดยมุ่งเน้น “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”