คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ University of Technology Malaysia จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ University of Technology Malaysia จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Technical and Vocational Education & Training International Conference 2016: TVETIC 2016”

สามารถบทคัดย่อ (Abstract) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://educ.utm.my/tvetic2016/