แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560 การพัฒนา 4 ด้าน

แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560 การพัฒนา 4 ด้าน

ยุทธศาสตร์ 1 : Hands on : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

1.1 การพัฒนาหลักสูตร

1.2 พัฒนาการเรียนการสอน

1.3 พัฒนาระบบผู้สอน

1.4 พัฒนาระบบบริการการศึกษาและความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์ 2 : Research&Innovation : พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม

2.1 ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยในระดับสูง

2.2 ส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม

2.3 พัฒนานักวิจัยใหม่

2.4 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

 

ยุทธศาสตร์ 3 : Internationalization : ส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ

3.1 การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

3.2พัฒนาทักษะด้าน ภาษาและความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

3.3 พัฒนาระบบการบริการและการสร้างความยอมรับ

3.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ 4 : Modern Management :  การบริหารจัดการสมัยใหม่

4.1 ก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

4.2 พัฒนาระบบบิหารการเงินและทรัพยากร

4.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

4.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้างบริหารงานด้านต่างๆ