สรุปโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในไทยและภาคอุตสาหกรรมของไต้หวัน

สรุปโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในไทยและภาคอุตสาหกรรมของไต้หวัน

(Talent Mobility and Work Integrated Learning)”

โดย สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน

ในวันเสาร์ที่  28 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล สาทร กรุงเทพฯ

ตามที่ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร. วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร) เป็นวิทยากร ในโครงการสัมมนา “โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยและภาคอุตสาหกรรมของไต้หวัน (Talent Mobility and Work Integrated Learning)” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 –     15.00 น. ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล สาทร กรุงเทพฯ

 ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

  1. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทย ด้านการให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
  2. เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยและภาคอุตสาหกรรมของไต้หวัน
  3. เป็นการเชิญชวนหน่วยงานของภาครัฐมาบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี และสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
  4. กระตุ้นให้ชาวไต้หวันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทย
  5. ผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากสมาคมหอการค้าไทย–อิตาลี, สมาคมหอการค้าไทย–เยอรมัน และสมาชิกจาก Education & Skill Committee เป็นแขกรับเชิญ
  6. ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมหอการค้าไทย – ไต้หวัน และผู้ประกอบการชาวไทย ที่เกี่ยวข้องจำนวนรวมทั้งสิ้น 100 คน โดยประมาณ