ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนั้นเพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงกำหนดการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัย

ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

  1. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  1. การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
    • วัน เวลาและสถานที่ยื่นแบบเสนอรายชื่อ

กำหนดยื่นแบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) ได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์) สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยนำแบบเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) บรรจุซองพร้อมปิดผนึก

3.2 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อ

การเสนอชื่อนั้นอาจจะเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยหรือบุคคลทั่วไปก็ได้

3.3 แบบเสนอรายชื่อ

สามารถขอรับแบบเสนอรายชื่อได้ที่สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.rmutt.ac.th

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (แบบ คสน.001)51.7 KiB187
02-เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี99.6 KiB106
03-วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี94.5 KiB173
04-คุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัยและเกณฑ์การพิจารณาสรรหา95.5 KiB199
05-ประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (แบบ คสน.002)57.2 KiB167