การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10

กำหนดการ

  • ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ                            28 พฤษภาคม 2559 ขยายเวลาเป็น 30 มิถุนายน 2559
  • วันสุดท้ายในการชำระค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ        ก่อน 30 มิถุนายน 2559
  • หมดเขตในการส่งเรื่องเต็ม                                         28 กรกฎาคม 2559
  • ประชุมวิชาการและเสนอผลงาน                                 28-29 กรกฎาคม 2559
ค่าลงทะเบียน

อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

นิสิต นักศึกษา

ก่อน 30 มิถุนายน 2559

2,500 บาท

2,000 บาท

หลัง 30 มิถุนายน 2559

3,000 บาท

2,500 บาท

อ่านรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่  science.utcc.ac.th/crdc10/

crdc10
crdc10