คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

003-01

1.   การถวายความเคารพ

         บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชาย

ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน  แขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวตามสบายแล้วโน้มลำตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปก้มหน้า สายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สอง จากนั้น ค่อย ๆ ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิม

     บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง

  1. ที่เป็นข้าราชการและแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้ใช้วิธียืนตรงถวายความเคารพเช่นเดียวกับดุษฎีบัณฑิตชาย และมหาบัณฑิตชาย
  2. ที่เป็นข้าราชการแต่ไม่แต่งเครื่องแบบปกติขาว ดุษฎีบัณฑิตหญิง และมหาบัณฑิตหญิง ที่ไม่ใช่ข้าราชการ  ให้ใช้วิธี ถอนสายบัว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้– ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวตามสบาย ชักเท้าข้างใดข้างหนึ่ง  ตามถนัดไปด้านหลัง ไขว้ขาให้เข่าซ้อนกัน ปล่อยมือทั้งสองไว้ข้างลำตัว ขณะที่ไขว้ขามาด้านหลังให้ทิ้งน้ำหนักย่อตัวลงตรงๆ พร้อมกับสายตาหลบต่ำ  จากนั้นยืดตัวขึ้นลากขาที่ไขว้กลับมาชิดกัน และยืนตรงตามเดิม– สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่รับราชการทหารหรือตำรวจ ซึ่งแต่งเครื่องแบบปกติขาวให้ถวายความเคารพตามระเบียบแล้วแต่กรณี

 

004

    2.   การเดิน

เมื่ออาจารย์ผู้กำกับแถวให้สัญญาณ ให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ลุกขึ้นและถวายความเคารพ  แล้วให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่อยู่ในแถวนั้นๆ เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยเดินเรียงลำดับตามเลขที่นั่ง และเดินตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตที่จะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  จะต้องระวังตัวเรื่องการเดินบนเวที  คือเมื่อก้าวขึ้นสู่เวที  และถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วให้เดินตัวตรงหันหน้าไปยังที่ประทับ แขนทั้งสองข้างปล่อยแนบลำตัวตามสบายไม่แกว่งแขน และก้าวพองามไปยังจุดที่กำหนดไว้โดยดูดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่อยู่ข้างหน้าตนเสมอ

        3.   การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์

หลังจากถวายความเคารพ ณ จุดที่ 3 แล้ว ก้าวไปจุดที่ 4 จุดเฉพาะพระพักตร์ ชิดเท้า แล้วดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกคนจึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

         4.   การเชิญปริญญาบัตร

เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้ว ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกคนจะต้องเชิญปริญญาบัตร ให้ถูกต้อง คือถือไว้แนบกับอก ถวายความเคารพก่อนนั่งประจำที่ และนั่งเชิญปริญญาบัตรไว้อยู่ในอาการสำรวม

 

007

5.   การเตือนด้วยบัตรรหัสสี

ในระหว่างการซ้อม ทั้งด้านบนและด้านล่างเวทีจะมีคณาจารย์คอยพิจารณาการปฏิบัติตนของ   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต หากดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องจะเตือนโดยไม่ต้องบอกกล่าวด้วยวาจาอันเป็นการรบกวนให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตต้องมีอาการชะงักขณะฝึกซ้อม ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จึงเพียงแต่รับบัตรรหัสสี จากคณาจารย์ แล้วนำไปฝึกซ้อมใหม่ตามจุดที่กำหนดจนคณาจารย์เห็นว่าถูกต้องจึงคืนบัตรแล้วกลับเข้านั่งประจำที่

จุดที่ บัตรรหัสสี ข้อความบนบัตร
1 ฟ้า การแต่งกายยังไม่ถูกต้อง โปรดแต่งกายให้ถูกต้อง
3 เหลือง ยังถวายความเคารพไม่ถูกต้อง  โปรดถวายความเคารพให้ถูกต้อง
3-4 น้ำตาล เป็นจุดเฉพาะพระพักตร์  เมื่อคณบดีอ่านชื่อของท่านจึงก้าวเข้าสู่ จุดที่  3 ถวายความเคารพ

เข้าสู่จุดที่ 4 ชิดเท้า รับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่ว แต่ดูนุ่มนวลกว่านี้

4 ชมพู การเชิญปริญญาบัตรเข้ามาแนบกับอกยังไม่ถูกต้อง  โปรดฝึกซ้อมใหม่ให้ดูสวยงาม
5 ขาว การถอยหลังออกมายังจุด 4 ยังไม่ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ต้องถอยหลังเฉียงไปทางขวา 3 ก้าว หน้าตรงมองที่ประทับแล้วถวายความเคารพพร้อมกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตในจุดที่ 3 จากนั้นจึงหมุนตัวกลับทางขวา ก้าวเดินลงจากเวทีด้วยอาการสำรวมโดยไม่แกว่งแขน โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วกว่านี้

 

008-01

บัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต พึงเคร่งครัดในการปฏิบัติงานดังนี้

การตรงต่อเวลาและปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอน

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและวัน  เวลาที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ สำหรับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การเตรียมตัวล่วงหน้า

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่มีภูมิลำเนาห่างไกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรเตรียมตัวล่วงหน้า เช่น เตรียมลางานเพื่อไปฝึกซ้อม  เตรียมเครื่องแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และอื่น ๆ

การเตรียมบัตรประจำตัว

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงตนในการไปรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การระวังรักษาสุขภาพ

ในช่วงระยะเวลาที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ควรระมัดระวังรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะวันพิธี ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องอยู่ในห้องพิธีไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง จึงควรรับประทานอาหารที่ไม่เสาะท้องและไม่ดื่มน้ำมากเกินควร

การปฏิบัติตามที่คณาจารย์ผู้ฝึกซ้อมแนะนำ

ในการฝึกซ้อม จะมีคณาจารย์มาฝึกซ้อมแนะนำให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ปฏิบัติให้ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ควรจะฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจ และหลังจากฝึกซ้อมควรฝึกหัดเองให้ชำนาญและมั่นใจ

การรายงานตัวในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(1)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตรงตามเวลาที่กำหนด

(2)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อย่างใดอย่างหนึ่ง และบัตรฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   ที่ได้รับการประทับตราและลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งแสดงว่าดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้ผ่านการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว

(3)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ครบทุกขั้นตอนเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

(4)   ห้ามพกพาโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว อาวุธ นาฬิกา กำไล สร้อยคอ ปากกา ตุ้มหู  กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเครื่องสำอาง กระดาษทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมากฝรั่ง  ของขบเคี้ยว  และเอกสารทุกชนิดเข้าในหอประชุมโดยเด็ดขาด

(5)   อยู่ในอาการสำรวมขณะนั่งอยู่ในหอประชุม ไม่ลุกออกไปทำกิจธุระใดๆ จนกว่าจะเสร็จพิธี หากมีปัญหาฉุกเฉินให้แจ้งอาจารย์ผู้กำกับแถวเพื่อนำการเข้า –  ออกหอประชุมเท่านั้น

 

009

สิ่งของที่ห้ามนำเข้าหอประชุมในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด

 1. โทรศัพท์มือถือ

2. กล้องถ่ายรูป

3. อาวุธ นาฬิกา กำไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ สร้อยคอ ปากกา

    ตุ้มหู เครื่องประดับทุกชนิด ฯลฯ

4. กระเป๋าสตางค์  เศษสตางค์  กระเป๋าเครื่องสำอาง  กระดาษทิชชู

5. บุหรี่  ลูกอม  หมากฝรั่ง  และของขบเคี้ยวทุกชนิด

6. เอกสารทุกชนิด

บัณฑิตที่นำสิ่งของดังกล่าวติดตัวมา จะไม่อนุญาตให้นำเข้าหอประชุม

แสดงความคิดเห็น