คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

003-01

1.   การถวายความเคารพ

         บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชาย

ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน  แขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวตามสบายแล้วโน้มลำตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปก้มหน้า สายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สอง จากนั้น ค่อย ๆ ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิม

     บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง

  1. ที่เป็นข้าราชการและแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้ใช้วิธียืนตรงถวายความเคารพเช่นเดียวกับดุษฎีบัณฑิตชาย และมหาบัณฑิตชาย
  2. ที่เป็นข้าราชการแต่ไม่แต่งเครื่องแบบปกติขาว ดุษฎีบัณฑิตหญิง และมหาบัณฑิตหญิง ที่ไม่ใช่ข้าราชการ  ให้ใช้วิธี ถอนสายบัว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้– ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวตามสบาย ชักเท้าข้างใดข้างหนึ่ง  ตามถนัดไปด้านหลัง ไขว้ขาให้เข่าซ้อนกัน ปล่อยมือทั้งสองไว้ข้างลำตัว ขณะที่ไขว้ขามาด้านหลังให้ทิ้งน้ำหนักย่อตัวลงตรงๆ พร้อมกับสายตาหลบต่ำ  จากนั้นยืดตัวขึ้นลากขาที่ไขว้กลับมาชิดกัน และยืนตรงตามเดิม– สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่รับราชการทหารหรือตำรวจ ซึ่งแต่งเครื่องแบบปกติขาวให้ถวายความเคารพตามระเบียบแล้วแต่กรณี

 

004

    2.   การเดิน

เมื่ออาจารย์ผู้กำกับแถวให้สัญญาณ ให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ลุกขึ้นและถวายความเคารพ  แล้วให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่อยู่ในแถวนั้นๆ เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยเดินเรียงลำดับตามเลขที่นั่ง และเดินตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตที่จะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  จะต้องระวังตัวเรื่องการเดินบนเวที  คือเมื่อก้าวขึ้นสู่เวที  และถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วให้เดินตัวตรงหันหน้าไปยังที่ประทับ แขนทั้งสองข้างปล่อยแนบลำตัวตามสบายไม่แกว่งแขน และก้าวพองามไปยังจุดที่กำหนดไว้โดยดูดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่อยู่ข้างหน้าตนเสมอ

        3.   การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์

หลังจากถวายความเคารพ ณ จุดที่ 3 แล้ว ก้าวไปจุดที่ 4 จุดเฉพาะพระพักตร์ ชิดเท้า แล้วดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกคนจึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

         4.   การเชิญปริญญาบัตร

เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้ว ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกคนจะต้องเชิญปริญญาบัตร ให้ถูกต้อง คือถือไว้แนบกับอก ถวายความเคารพก่อนนั่งประจำที่ และนั่งเชิญปริญญาบัตรไว้อยู่ในอาการสำรวม

 

007

5.   การเตือนด้วยบัตรรหัสสี

ในระหว่างการซ้อม ทั้งด้านบนและด้านล่างเวทีจะมีคณาจารย์คอยพิจารณาการปฏิบัติตนของ   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต หากดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องจะเตือนโดยไม่ต้องบอกกล่าวด้วยวาจาอันเป็นการรบกวนให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตต้องมีอาการชะงักขณะฝึกซ้อม ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จึงเพียงแต่รับบัตรรหัสสี จากคณาจารย์ แล้วนำไปฝึกซ้อมใหม่ตามจุดที่กำหนดจนคณาจารย์เห็นว่าถูกต้องจึงคืนบัตรแล้วกลับเข้านั่งประจำที่

จุดที่ บัตรรหัสสี ข้อความบนบัตร
1 ฟ้า การแต่งกายยังไม่ถูกต้อง โปรดแต่งกายให้ถูกต้อง
3 เหลือง ยังถวายความเคารพไม่ถูกต้อง  โปรดถวายความเคารพให้ถูกต้อง
3-4 น้ำตาล เป็นจุดเฉพาะพระพักตร์  เมื่อคณบดีอ่านชื่อของท่านจึงก้าวเข้าสู่ จุดที่  3 ถวายความเคารพ

เข้าสู่จุดที่ 4 ชิดเท้า รับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่ว แต่ดูนุ่มนวลกว่านี้

4 ชมพู การเชิญปริญญาบัตรเข้ามาแนบกับอกยังไม่ถูกต้อง  โปรดฝึกซ้อมใหม่ให้ดูสวยงาม
5 ขาว การถอยหลังออกมายังจุด 4 ยังไม่ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ต้องถอยหลังเฉียงไปทางขวา 3 ก้าว หน้าตรงมองที่ประทับแล้วถวายความเคารพพร้อมกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตในจุดที่ 3 จากนั้นจึงหมุนตัวกลับทางขวา ก้าวเดินลงจากเวทีด้วยอาการสำรวมโดยไม่แกว่งแขน โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วกว่านี้

 

008-01

บัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต พึงเคร่งครัดในการปฏิบัติงานดังนี้

การตรงต่อเวลาและปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอน

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและวัน  เวลาที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ สำหรับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การเตรียมตัวล่วงหน้า

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่มีภูมิลำเนาห่างไกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรเตรียมตัวล่วงหน้า เช่น เตรียมลางานเพื่อไปฝึกซ้อม  เตรียมเครื่องแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และอื่น ๆ

การเตรียมบัตรประจำตัว

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงตนในการไปรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การระวังรักษาสุขภาพ

ในช่วงระยะเวลาที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ควรระมัดระวังรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะวันพิธี ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องอยู่ในห้องพิธีไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง จึงควรรับประทานอาหารที่ไม่เสาะท้องและไม่ดื่มน้ำมากเกินควร

การปฏิบัติตามที่คณาจารย์ผู้ฝึกซ้อมแนะนำ

ในการฝึกซ้อม จะมีคณาจารย์มาฝึกซ้อมแนะนำให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ปฏิบัติให้ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ควรจะฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจ และหลังจากฝึกซ้อมควรฝึกหัดเองให้ชำนาญและมั่นใจ

การรายงานตัวในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(1)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตรงตามเวลาที่กำหนด

(2)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อย่างใดอย่างหนึ่ง และบัตรฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   ที่ได้รับการประทับตราและลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งแสดงว่าดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้ผ่านการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว

(3)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ครบทุกขั้นตอนเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

(4)   ห้ามพกพาโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว อาวุธ นาฬิกา กำไล สร้อยคอ ปากกา ตุ้มหู  กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเครื่องสำอาง กระดาษทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมากฝรั่ง  ของขบเคี้ยว  และเอกสารทุกชนิดเข้าในหอประชุมโดยเด็ดขาด

(5)   อยู่ในอาการสำรวมขณะนั่งอยู่ในหอประชุม ไม่ลุกออกไปทำกิจธุระใดๆ จนกว่าจะเสร็จพิธี หากมีปัญหาฉุกเฉินให้แจ้งอาจารย์ผู้กำกับแถวเพื่อนำการเข้า –  ออกหอประชุมเท่านั้น

 

009

สิ่งของที่ห้ามนำเข้าหอประชุมในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด

 1. โทรศัพท์มือถือ

2. กล้องถ่ายรูป

3. อาวุธ นาฬิกา กำไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ สร้อยคอ ปากกา

    ตุ้มหู เครื่องประดับทุกชนิด ฯลฯ

4. กระเป๋าสตางค์  เศษสตางค์  กระเป๋าเครื่องสำอาง  กระดาษทิชชู

5. บุหรี่  ลูกอม  หมากฝรั่ง  และของขบเคี้ยวทุกชนิด

6. เอกสารทุกชนิด

บัณฑิตที่นำสิ่งของดังกล่าวติดตัวมา จะไม่อนุญาตให้นำเข้าหอประชุม