กีฬา สกอ. (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35)

fb-page

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิมใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2525 โดยความริเริ่มของทบวงมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ในการจัดการแข่งขันขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายในการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ราชมงคลธัญบุรีเกมส์  ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 นี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanyaburigame.rmutt.ac.th และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ระบบลงทะเบียนออนไลน์

20160426-banner-thanyaburigame-01