ขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมย่อยโครงการ IP Clinic

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมย่อยโครงการ “IP Clinic: บริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อยและรับให้คำปรึกษาออนไลน์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักวิจัย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพัฒนาเข้าสู่กระบวนการธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างมีศักยภาพได้ต่อไปในอนาคต โดยแบ่งการดำเนินงาน ออกเป็น 3 กิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม : 16 พ.ค. – 13 มิ.ย. 59

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ (16 พ.ค. 59)
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ (13 มิ.ย. 59)
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง ลิขสิทธิ์ (11 ก.ค. 59)

เวลา : 08.30 – 17.00 น.
สถานที่ : ห้องศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี
วิทยากร : หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (TLO) และวิทยากรภายนอก
รับจำนวน : จำกัดเพียงกิจกรรมละ 20 ท่าน*
ค่าใช้จ่าย :
ผู้ประสานงาน : คุณพัชรินทร์ สว่างวัน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
โทร. 02-549-4681 โทรสาร 02-549-4680 อีเมลล์ patcharin_s@rmutt.ac.th

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ird.rmutt.ac.th หรือแสดงความจำนงผ่านระบบออนไลน์ (เบื้องต้น) ได้ที่ http://goo.gl/forms/NYoFYVdkyY

ขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมย่อยโครงการ IP Clinic
ขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมย่อยโครงการ IP Clinic

แสดงความคิดเห็น