เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (สอบตรง) กำหนดการใหม่

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559

20160202-Admission

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้กำหนดให้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559  และดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  และวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่
การสมัครเข้าศึกษา 1 พฤศจิกายน 2558ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2559 1 พฤศจิกายน 2558ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559
การชำระเงินค่าสมัครสอบ
ตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ฯลฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 18 กุมภาพันธ์ 2559 5 มีนาคม 2559
กำหนดการสอบข้อเขียน
กลุ่มที่ 1  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   (เฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา)

2. คณะศิลปศาสตร์                      3. คณะบริหารธุรกิจ

4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์     5. คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2559 12 มีนาคม 2559
กลุ่มที่ 21. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา)

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร           3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   5. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

28 กุมภาพันธ์ 2559 13 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบข้อเขียน 11 มีนาคม 2559 23 มีนาคม 2559
สอบสัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2559 27 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2559 2 เมษายน 2559
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็ปไซต์ 1 – 20 เมษายน 2559 6 – 20 เมษายน 2559

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ เบอร์โทร 02-549-3613 – 5