Web Design Contest2016

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดการออกแบบเว็บไซต์
ภายใต้หัวข้อ “Butterfly Effect”

20160128-WDC2016

ผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรม Workshop กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดการประกวดเว็บไซต์
– หัวข้อ Butterfly Effect
– ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 เว็บไซต์
– ห้ามใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ เช่น Joomla ,WordPress หรือ template สำเร็จรูป เป็นต้น

  • ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งภาพและเสียง

 กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2559

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th