การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกและเครื่องเคลือบ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกและเครื่องเคลือบ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และคณะนักวิจัยจากมทร.ธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกและเครื่องเคลือบ ประกอบด้วย 4 สายงาน คือ ผลิตกระเบื้องเซรามิก ผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 7 ชั้น เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานซึ่งมาจากผู้แทนหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ผู้ทรงวุฒิทั้งที่มาจากภาครัฐ เอกชน สมาคม และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ เช่น กลุ่มโรงงานกระเบื้องและสุขภัณฑ์ในเครือเอสซีจี บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด บริษัท สแตนดาร์ดอินซูเลเตอร์ จำกัด เป็นต้น

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองโดยคณะรับรองมาตรฐานอาชีพซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่มาจากภาครัฐ เอกชน สมาคม และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ นอกจากนั้น ยังผ่านการประชาพิเคราะห์จากผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ รวมทั้ง ได้นำระบบการประเมินไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจนได้ผลที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกและเครื่องเคลือบ มีสมรรถนะอาชีพทั้งด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสิ้น 104 หน่วยสมรรถนะ รวมคุณวุฒิวิชาชีพ 46 คุณวุฒิ ครอบคลุมตั้งแต่ชั้น 2-3-4-5-6 ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกและเครื่องเคลือบ