การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 “ASTC2016: The 4th Academic Science and Technology Conference 2016″

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 “ASTC2016: The 4th Academic Science and Technology Conference 2016″ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

หัวข้อการประชุม

 • วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 • คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี

กำหนดการสำคัญ

 • เปิดรับลงทะเบียน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
 • เปิดรับบทคัดย่อ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559
 • เปิดรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559
 • กำหนดชำระเงินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

ค่าลงทะเบียน

(ชำระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559)

 • อาจารย์และบุคคลทั่วไป 1000 บาท
 • นักศึกษาปริญญาโท-เอก 800 บาท
 • นักศึกษาปริญญาตรี 400 บาท

(ชำระเงินหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2559)

 • อาจารย์และบุคคลทั่วไป 1200 บาท
 • นักศึกษาปริญญาโท-เอก 1000 บาท
 • นักศึกษาปริญญาตรี 500 บาท