การรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นเอกฉันท์

การรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

 สาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นเอกฉันท์

 

รศ. ดร. เนตร์พัณณา  ยาวิราช ผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้ประกอบการด้านการรักษาความปลอดภัย ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยจัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ทั้งหมดรวม 5 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม 2558 จากนั้นได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจากผู้ประกอบการเจ้าของอาชีพเพื่อเขียนและจัดทำมาตรฐานสมรรถนะอาชีพจัดทำแผนผังแสดงหน้าที่งาน (Functional Map) บทบาทหลัก (Key Role) วัตถุประสงค์หลัก (Key Purpose)  หน้าที่หลัก (Key Function)  หน่วยสมรรถนะ (unit of competence) และหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence)  ของผู้ประกอบการในสาขาอาชีพรักษาความปลอดภัย โดยแบ่งสาขาอาชีพออกเป็น 3 สายงานสำคัญได้แก่ งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน  งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า

การรักษาความปลอดภัย 3 สายงานนี้มีรายละเอียดที่สำคัญยิ่งในการรักษาความปลอดภัยซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพยฺสินสำหรับหน่วยงานทุกแห่ง  จึงต้องมีสมรรถนะและความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการหรือเอกชนทุกแห่ง อาคารสูง อาคารสำนักงาน อาคารทุกชนิด รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารด้วย  สายงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญก็มีความสำคัญและจำเป็นในปัจจุบันและอนาคต เช่น การรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้นำประเทศ ผู้นำหรือบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางมายังประเทศไทย บุคคลสำคัญเดินทางไปต่างประเทศ ผู้มีตำแหน่งสำคัญที่เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือรวมทั้ง นักการเมือง ผู้นำประเทศต่าง ๆ ดาราศิลปินเกาหลี นักฟุตบอล นักร้อง นางงาม นักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียงต่างๆที่เดินทางมายังประเทศไทยเป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่ต้องการการรักษาความปลอดภัยที่ดีและจะต้องได้รับการอารักขาให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  อันเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนและอาศัยสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อีกทั้งยังมีการรักษาความปลอดภัยการชนส่งทรัพย์สินมีค่า ได้แก่รถขนเงินไปใส่ในตู้เอทีเอ็มต่าง ๆ หรือรถหรือพาหนะในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเช่น อนุสาวรีย์ อัญมณี  วัตถุโบราณ ของมีค่าต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทรัพย์สินมีค่าเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทรัพย์สินที่ประมาณค่า มิได้ จะต้องได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ขึ้น
20160114-01hand-on

นอกจากนี้ รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการหลักของการรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนการข่าวทหารบก กรมการสื่อสารทหาร ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย เจ้าของอาชีพได้แก่ สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย) โดย ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานสากลสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย APSA International  สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย โดย ดร.วัขรพล บุษมงคล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด บริษัท การ์ดฟอร์ซ ซิเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท การ์ดฟอร์ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ  ได้ระดมสมองร่วมกันจัดทำมาตรฐานอาชีพ และได้จัดทำระดับคุณวุฒิวิชาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีมาตรฐานในวิชาชีพและมีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย จากการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานอาชีพ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้

 

20160114-02hand-on

รศ.ดร. เนตร์พัณณา ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาประชาพิเคราะห์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยเชิญบุคคลในอาชีพเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับความสนใจอย่างท่วมทันเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชาพิเคราะห์กว่าร้อยคน สนใจเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ต่างได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเข้มข้นและเห็นด้วยรวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้จัดทำขึ้นนี้อันเป็นมาตรฐานแห่งชาติต่อไป ประกอบกับการมีพระราชบัญญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เกิดขึ้นมาใหม่ อันจะทำให้วงการวิชาชีพการรักษาความปลอดภัยได้รับการยกระดับและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนและเป็นที่พึงพอใจของบุคคลในอาชีพรักษาคามปลอดภัย ต่างให้ความเห็นชอบและให้ความร่วมมือทุกประการเพื่อนำอาชีพนี้สู่มาตรฐานสากล

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการรักษาความปลอดภัยนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี ดร. พรชัย ขันตี ผู้จัดทำพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และพลตำรวจโท ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ของประเทศไทยและระดับสากล ได้ให้เกียรติที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้แก่โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการรับรอง และการประชุมคณะทำงาน การประชุมประชาสัมมนาพิเคราะห์จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้ประกอบการ

20160114-03hand-on

ดร. วัลลภ  กิ่งชาญศิลป์  ประธานสากลรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเซีย

20160114-04hand-on 20160114-05hand-on

20160114-06hand-on

พลเอกทศพร  ศิลปาจารย์ ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย

20160114-07hand-on

 

พลตำรวจโท ดร. พรชัย  ขันตี  รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้จัดทำพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติร่วมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย

 

 

20160114-08hand-on

20160114-09hand-on

การจัดทำมาตรฐานอาชีพโดยผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย

20160114-10hand-on

20160114-11hand-on

20160114-12hand-on

 

พลตำรวจโท ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย อารักขาบุคคลสำคัญ ให้เกียรติร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

20160114-13hand-on

 

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ ดร.วัชรพล  บุษมงคล ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ดร. พีรพัฒน์ วรรณแสงแก้ว คุณกาญจน์ ทองใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทสไทย สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเซีย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยให้การรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์

20160114-14hand-on 20160114-15hand-on 20160114-16hand-on 20160114-17-1hand-on

พลโทหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลโทหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย
ดร. วัลลภ  กิ่งชาญศิลป์ ประธานสากลรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเซีย
ดร. วัลลภ  กิ่งชาญศิลป์ ประธานสากลรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเซีย

20160114-21hand-on

 

ดร.วัชรพล  บุษมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

20160114-22hand-on

คุณกาญจน์  ทองใหญ่ ประธานบริหาร บริษัท ASM Security Thailand. ผู้รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20160114-23hand-on

คุณสิงหนาท เมตตาคุณ ประธานบริหาร บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสจำกัด รักษาความปลอดภัยในเครือ ปตท
คุณสิงหนาท เมตตาคุณ ประธานบริหาร บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสจำกัด รักษาความปลอดภัยในเครือ ปตท

 

ดำเนินการโดย รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการ
ดำเนินการโดย รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการ
คุณสายรุ้ง วิยะบุญ ผู้บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
คุณสายรุ้ง วิยะบุญ ผู้บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

20160114-32hand-on

20160114-33hand-on

20160114-34hand-on

20160114-35hand-on

20160114-36hand-on

20160114-31hand-on

20160114-37hand-on