ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มียุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands-on Professional Graduates) และนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการขยายผลการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) กับ Finland University ซึ่งประกอบด้วย University of East Finland, University of Tempere, University of Turku เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีแผนการดำเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย เนื่องจากประเทศฟินแลนด์มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นสำหรับปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงมีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้ อาจารย์ของ มทร.ธัญบุรี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้มาพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสอดคล้องกับนโยบายกิจกรรมภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence : COE) เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-On) สู่สังคม อีกทั้งเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตและอาจารย์ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการยกระดับการศึกษาสู่การพัฒนาในระดับสูง เช่น การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และทักษะในระดับสูง (Highly Skilled Graduated) การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ (New Technology and Innovation) รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางดำเนินการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้ง 3 กิจกรรมหลักดังนี้คือ

  1. พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้และต่อยอดในวิชาชีพขั้นสูง
  2. พัฒนาการจัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง เพื่อรองรับทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศ
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอต่อการค้นคว้า สืบค้นและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาขั้นสูงจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก มาเป็นวิทยากรให้แก่คณาจารย์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งช่วงการอบรมเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 03 มิถุนายน 2559 อบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2  ระหว่างวันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2559  Seminar Workshop  ณ Finland University ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 30 คน และ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 30 คน โดยอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทั้ง 2 ระยะ

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการURL Counter