ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบตรง 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนได้ตั้งแต่วันนี้ และตรวจสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป จาก http://www.apply.rmutt.ac.th/checkname.php

20160226-ประกาศรายชื่อ-RMUTT-01