ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 โดย มทร.ธัญบุรี

20160225-BannerRegister-01

ลงทะเบียนได้ที่  www.startup.rmutt.ac.th

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  2. เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด
  3. เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) จะต้อง อยู่ในสาขาภาคการผลิต หรือ ภาคการบริการ และต้องมีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษา หรือ ใกล้จบการศึกษา หรือ จบการศึกษาไปแล้ว ทั้งประเภทการศึกษาภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ หรือ การฝึกอบรมต่างๆ
  2. บุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ หรือ เคยดำเนินธุรกิจมาแล้วแต่ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจนั้นๆ หรือ บุคคลที่ตกงาน หรือ ไม่มีงานประจำทำอยู่
  3. วิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  4. ผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน แต่มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยหากผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันดังกล่าวมีการจดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ยังไม่ได้ มีการจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

6-กลุ่ม-01