จำนวนผู้สมัครสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2559 จาก 40 สาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุดที่ชำระเงินแล้ว (สรุปครั้งที่ 3)

ยอดผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแล้วมีทั้งสิ้น 17,549 คน จากจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 49,579 คน 131 สาขาที่มีผู้สมัครสอบและชำระเงินสูงสุด ได้แก่ 
อันดับที่ 1 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (ม.6/ปวช.) 1,192 คน
อันดับที่ 2 วศ.บ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (10 สาขาวิชา) 1,033 คน
อันดับที่ 3 ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 799 คน
อันดับที่ 4 คศ.บ.อาหารและโภชนาการ 718 คน
อันดับที่ 5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 688 คน
อันดับที่ 6 บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป 653 คน
อันดับที่ 7 บธ.บ.การตลาด 644 คน
อันดับที่ 8 สถ.บ.สถาปัตยกรรม 633 คน
อันดับที่ 9 ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม 559 คน
อันดับที่ 10 ศศ.บ.การท่องเที่ยว 541 คน
ซึ่งมียอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ชำระเงินแล้วจำนวน 3,006 คน

สรุปจากยอดผู้สมัครที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02 549 3613 ถึง 5
สมัครสอบ Online ได้ที่ www.info.rmutt.ac.th

20160225-entrance59