รับสมัคร อบรม หลักสูตร Digital Marketing รวยด้วย Lnwshop & Facebook

ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร “Digital Marketing  รวยด้วย Lnwshop & Facebook”
จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SMEs คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 19 มี.ค.59 เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่จัดอบรม ณ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-3239 หรือกรอกใบสมัครออนไลน์

Digital Marketing
Digital Marketing