ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี(วษป.)
ชิงถ้วยเกียรติยศ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันเสาร์ที่ 12  มีนาคม 2559 ณ สนามกอล์ฟ ธัญญะกอล์ฟคลับ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

รางวัลการแข่งขัน

อัตราค่าสมัคร การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๒๕,๐๐๐ บาท

ทีมทั่วไป ทีมละ ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลการแข่งขัน

ประเภททีม จำนวน ๒ รางวัล

ชนะเลิศ-รองชนะเลิศ

ถ้วยเกียรติยศ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน ๒ รางวัล

ชนะเลิศ Overall Low Gross

ชนะเลิศ Overall Low Net

ถ้วยเกียรติยศ ผศ.ส.พญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทบุคคลจำกัด Flight จำนวน ๘ รางวัล

Flight A (0-12) ถ้วยเกียรติยศ อาจารย์ฉลวย ฟักสุขจิตต์

Flight A (13-18) ถ้วยเกียรติยศ นายขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

Flight A (19-24) ถ้วยเกียรติยศ นายเลิศอนันท์ เศวตสวัสดิ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

Flight A (25-36) ถ้วยเกียรติยศ ดร.ณรงค์ ชูชีพ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

รางวัลพิเศษ

รางวัล Hole In One ทุกหลุมพาธ์ ๓ เงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลใกล้ธง ทุกหลุมพาธ์ ๓ จำนวน ๔ รางวัล

รางวัลจับฉลากในงานเลี้ยง สนใจแข่งขัน ติดต่อสอบถามได้ที่ ดลชนก 0933578236

 

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

๑. เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบัน

๒. เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา และด้านวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๓. เพื่อเป็นทุนในการจัดสร้างหอจดหมายเหตุวิทยาเขตเกษตรปทุม

๔. เพื่อเป็นทุนในการจัดสร้างรูปหล่อครึ่งตัว อาจารย์ธีระ กัณฑษา ผู้มีคุณูปการต่อวิทยาเขตเกษตรปทุม

๕. เพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี

 

20160218-agr01 20160218-agr02