รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก

ท้าทายความเป็นหนึ่งด้าน IT กับการแข่งขัน Microsoft Office ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ได้ขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล การพัฒนา และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อที่จะก้าวทัน และนำประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล

            ถ้าจะกล่าวถึงหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นอนาคตของประเทศในอนาคต นั้นคือ สถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้นของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องปูรากฐานความรู้ให้กับเยาวชนไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ในทุกสายงานอาชีพของทุกอุตสาหกรรม และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นฐานความรู้ด้านไอที คือ สิ่งสำคัญในการต่อยอด และสร้างงานที่มีคุณภาพ และเกิดผลประโยชน์ในระดับสูงต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศยอมรับบนเวทีระดับโลก
 2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Microsoft Office Specialist World Championship 2016” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 4. เพื่อการส่งเสริมการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับเยาวชนไทย
 5. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงประโยชน์ และการพัฒนาทักษะ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
 6. เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนีบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Microsoft Office Specialist Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร
 7. เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2015 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน ในโปรแกรมเดียวกันกับปี 2015

 โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน

MOS Olympic Thailand Competition รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 3 โปรแกรม ได้แก่

 1. โปรแกรม Microsoft Word 2013
 2. โปรแกรม Microsoft Excel 2013
 3. โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นทั้ง 3 โปรแกรม แต่เลือกแข่งเพียง 1 โปรแกรม

อบรมและแข่งขัน >> 19-21 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6)

รับสมัคร

1 พฤศจิการยน 58 -29 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.arit.co.th  หรือ  www.aritedu.com/olympic2016

กำหนดการแข่งขันและสถานที่จัดการแข่งขัน

ระยะเวลา รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 พฤศจิกายน 2558

29 กุมภาพันธ์ 2559
  รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน www.aritedu.com/olympic2016   เยาวชน 1 คน เลือกสมัครแข่งขันได้ 1 โปรแกรมเท่านั้น
  19 – 21 มีนาคม 2559   พิธีเปิด
อบรม และแข่งขัน
พิธีปิด และมอบรางวัล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (คลอง 6 )
ปทุมธานี
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดระยะเวลา 3 วัน ตามที่
โครงการกำหนด

หมายเหตุ :
1)  รูปแบบการอบรม และแข่งขันใช้เวลา 3 วันต่อเนื่อง
2)  ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมติว และแข่งขัน
3)  สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเข้าร่วมโครงการ
4)  ทางบริษัทฯ จัดติวการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านโดยวิทยากรผู้มีความชำนาญจาก ARIT และขอสงวนสิทธิ การให้รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกระบวนการเท่านั้น
6) ผู้เข้าแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้พานักเรียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
7)  สงวนสิทธิการเข้าร่วมติวเฉพาะเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท ต่อคน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร หรือสถาบันการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซด์ www.aritedu.com/olympic2016
 2. ชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

      ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 – 9
 • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 – 7
 • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9
 1. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02 682-6355 หรืออีเมล์ chutinthorns@ar.co.th
 2. สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 4 มีนาคม 2559