จำนวนผู้สมัครสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2559 จาก 40 สาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุดที่ชำระเงินแล้ว

ยอดผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแล้วมีทั้งสิ้น 11,714 คน จากจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 41,269 คน   131 สาขา สาขาที่มีผู้สมัครสอบและชำระเงินสูงสุด ได้แก่

อันดับที่ 1 บช.บ.บัญชีบัณฑิต 811 คน
อันดับที่ 2 วศ.บ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (10 สาขาวิชา) 613 คน
อันดับที่ 3 ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 548 คน
อันดับที่ 4 คศ.บ.อาหารและโภชนาการ 487 คน
อันดับที่ 5 บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป 465 คน
อันดับที่ 6 บธ.บ.การตลาด 446 คน
อันดับที่ 7 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 440 คน
อันดับที่ 8 สถ.บ.สถาปัตยกรรม 438 คน
อันดับที่ 9 ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม 370 คน
อันดับที่ 10 ศศ.บ.การท่องเที่ยว 337 คน

สรุปจากยอดผู้สมัครที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02 549 3013 ถึง 5
สมัครสอบ Online ได้ที่ www.info.rmutt.ac.th

20160217-entrance59