6 เหตุผลที่เลือกเรียน ราชมงคลธัญบุรี

20150214-Entrance-RMUTT-02

20150214-Entrance-RMUTT-03

20150214-Entrance-RMUTT-04

20150214-Entrance-RMUTT-05

20150214-Entrance-RMUTT-06

20150214-Entrance-RMUTT-07

20150214-Entrance-RMUTT-08

ก้าวสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ก้าวสู่ความเป็นสากล เริ่มต้นที่ราชมงคลธัญบุรี สมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ที่  www.info.rmutt.ac.th

เหตุผลที่ 1 จบแล้วเป็นผู้ประกอบการได้ทันที 

มทร.ธัญบุรี มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยการบ่มเพาะ
ปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรม ให้ความรู้ ในการประกอบธุรกิจ การสร้างรายได้
โดยมีหน่วยงานด้านจัดสหกิจศึกษาและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และ ศูนย์ SME
เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง

เหตุผลที่ 2 ความพร้อมด้านทรัพยากรและการให้บริการ 

มทร.ธัญบุรี พัฒนาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ มีกองทุนพัฒนานักศึกษาสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ
และต่างประเทศ จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์ภาษา สนามกีฬา-
มาตรฐาน สถานที่ออกกำลังกาย พิพิธภัณฑ์บัว และหอพักนักศึกษามาตรฐาน ชาย-หญิง

เหตุผลที่ 3 การเรียนการสอน มีคุณภาพและมาตรฐาน

มทร.ธัญบุรี พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ จัดการศึกษาตามมาตรฐานด้านวิชาชีพ
ได้พัฒนา ระบบงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะสากล ก้าวสู่ระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยระดับโลก

เหตุผลที่ 4 ผู้สอนมีประสบการณ์และคุณภาพ

มทร.ธัญบุรี พัฒนาและบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและจัดการคุณภาพ
ในระดับนานาชาติ คณาจารย์มีความรู้และมีประสบการณ์ ในการสอน โดยการผสมผสาน
ความรู้วิทยาการสมัยใหม่ ในรูปแบบอาจารย์มืออาชีพระบบฟินแลนด์ และระบบ RMUTT’s
Smart Teacher Model ควบคู่กับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้บัณฑิตเป็น
คนเก่งและคนดีเข้าสู่สังคมอย่างเป็นระบบ

เหตุผลที่ 5 บัณฑิตมีคุณภาพ

ปรัชญาการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกว่า 40 ปี ที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการปฏิบัติงาน ควบคู่
ไปกับทักษะทางสังคม รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเป็นทักษะพิเศษ
เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ

เหตุผลที่ 6 จบแล้ว…มีงานทำ

มทร.ธัญบุรี มีการจัดการเรียนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รองรับกับความต้องการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ

 

แสดงความคิดเห็น