7 เหตุผลที่เลือกเรียน ราชมงคลธัญบุรี

ก้าวสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ก้าวสู่ความเป็นสากล เริ่มต้นที่ราชมงคลธัญบุรี สมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ที่  www.oreg.rmutt.ac.th

7 เหตุผลที่เลือกเรียน ราชมงคลธัญบุรี

เหตุผลที่ 1 จบแล้วเป็นผู้ประกอบการได้ทันที 

มทร.ธัญบุรี มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยการบ่มเพาะปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรม ให้ความรู้ ในการประกอบธุรกิจ การสร้างรายได้ โดยมีหน่วยงานด้านจัดสหกิจศึกษาและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และ ศูนย์ SME เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง

เหตุผลที่ 2 ความพร้อมด้านทรัพยากรและการให้บริการ 

มทร.ธัญบุรี พัฒนาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีกองทุนพัฒนานักศึกษาสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศและต่างประเทศ จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์ภาษา สนามกีฬามาตรฐาน สถานที่ออกกำลังกาย พิพิธภัณฑ์บัว และหอพักนักศึกษามาตรฐาน ชาย-หญิง

เหตุผลที่ 3 การเรียนการสอน มีคุณภาพและมาตรฐาน

มทร.ธัญบุรี พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ จัดการศึกษาตามมาตรฐานด้านวิชาชีพได้พัฒนา ระบบงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะสากล ก้าวสู่ระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยระดับโลก

เหตุผลที่ 4 ผู้สอนมีประสบการณ์และคุณภาพ

มทร.ธัญบุรี พัฒนาและบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและจัดการคุณภาพในระดับนานาชาติ คณาจารย์มีความรู้และมีประสบการณ์ ในการสอน โดยการผสมผสานความรู้วิทยาการสมัยใหม่ ในรูปแบบอาจารย์มืออาชีพระบบฟินแลนด์ และระบบ RMUTT’s Smart Teacher Model ควบคู่กับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้บัณฑิตเป็นคนเก่งและคนดีเข้าสู่สังคมอย่างเป็นระบบ

เหตุผลที่ 5 บัณฑิตมีคุณภาพ

ปรัชญาการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกว่า 40 ปี ที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการปฏิบัติงาน ควบคู่
ไปกับทักษะทางสังคม รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเป็นทักษะพิเศษเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ

เหตุผลที่ 6 จบแล้ว…มีงานทำ

มทร.ธัญบุรี มีการจัดการเรียนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รองรับกับความต้องการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ

เหตุผลที่ 7 สนับสนุนนักศึกษาในด้านต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนพัฒนานักศึกษาซึ่งสนับสนุนในการเดินทางไปศึกษาแบบโอนหน่วยกิต การทำวิจัยและช่วยวิจัย ฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปร่วมประกวดแข่งขัน การแสดงผลงาน อบรมเชิงปฏิบัติการและการประชุมสัมมนานานาชาติในต่างประเทศ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ออกแบบโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ข้อมูลโดย : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี