การกู้ยืมเงินกองทุนกยศ. และกองทุน กรอ.ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และปี2, 3, 4 ที่ยังไม่เคยกู้ยืม)

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1  และ ปี 2, 3, 4 (ที่ยังไม่เคยกู้ยืม / รายเก่าย้ายสถานศึกษา)  ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และ กรอ.  ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. สำหรับผู้ที่กู้ครั้งแรกระบบ กยศ. และ กรอ.

* ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register)

โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2559

ทาง www.studentloan.or.th    (ดูตัวอย่าง)

** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา สามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้

(กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก Reset รหัสผ่าน) (ดูตัวอย่าง)

  1. ให้นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าจะกู้ยืมกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. ดูรายละเอียด
  2. เอกสารที่ต้องเตรียมมาประกอบการพิจารณา

3.1  แบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan      ดูตัวอย่าง

3.2  แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101) + พร้อมเอกสารแนบ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)                   

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์และมาส่ง

ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2559

(เว้นวันหยุดราชการ)

ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น.  ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)