สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

rmutt-20160418-01

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอการแนบดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
01. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผุ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์1.8 MiB292
02. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์1.2 MiB273
03. กรอบแนวคิด ในการนำเสนอของผู้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์1.3 MiB233

 

01. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผุ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1.8 MiB
292 Downloads
Details
02. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1.2 MiB
273 Downloads
Details
03. กรอบแนวคิด ในการนำเสนอของผู้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1.3 MiB
233 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น