โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพราชการและทุนการศึกษาต่อภายในและต่างประเทศ

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพราชการและทุนการศึกษาต่อภายในและต่างประเทศ                                 วันที่จัดงาน วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

สถานที่ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
ระยะเวลา 08.30 – 14.00 น.
ข้อความเชิญชวน
“ขอเชิญชวนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพราชการและทุนการศึกษาต่อภายในและต่างประเทศ ฟรี! ไม่มีค่าใชจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”
ระยะเวลาการรับสมัคร
“ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 20 เมษายน 2559”
ช่องทางการสมัครออนไลน์
http://goo.gl/forms/Ipl7fwvgnS
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
“ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี โทร . 02549 3024-5”