กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้

รุ่น วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ การแต่งกาย
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 27

กรกฎาคม 2559

07.00–12.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 07.00–12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 29

กรกฎาคม 2559

07.00–12.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 30

กรกฎาคม 2559

07.00–12.00 น. คณะบริหารธุรกิจ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมสานสัมพันธ์บัวสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 07.00–19.00 น. นักศึกษาทุกคณะ

ต้องเข้าร่วมกิจกรรม

เสื้อปฐมนิเทศ

กางเกงวอล์ม

รองเท้าผ้าใบ(สะอาด)

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา หากนักศึกษา  มีเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้ จะต้องทำหนังสือแจ้งเหตุผล หรือมีใบรับรองแพทย์ประกอบยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่การปฐมนิเทศเสร็จสิ้นลง และจะต้องขอเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. ตามวันและคณะที่กำหนดข้างต้น ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ  ณ  วันที่  5     เมษายน  2559

20160408-01
(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (178.2 KiB, 1040 downloads)