การขอผ่อนผันทหารและสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2559

SD-01

ประเภท เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น / รอรับสิทธิ ในสถานศึกษาเดิม และโอนย้ายสถานศึกษา กำหนดการรับ สมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฏาคม 2559
ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2559 นศท.ชั้นปีที่ 2-5 ชายและหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.1 และ แบบ รด.2) ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

> ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ โอนย้ายสถานศึกษา

เอกสารและหลักฐาน

 1. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ต้องระบุว่า “สำเร็จการฝึกวิชาทหาร” รับรองโดยศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม
 2. รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ ฉบับจริงที่รับรองโดย ศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม
 6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ,สำเนาหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35) ,สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) ถ้ามี
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ถ้ามี

ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น ในสถานศึกษาแห่งเดิม เอกสารและหลักฐาน

 1. รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป

ยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวัน เวลาราชการ

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร วีณา อยู่ในวงษ์  ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทร 0 2549 3674 ,มือถือ 0 86903 6802

SD-02

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีนักศึกษาจับได้สลากแดง) ประจำปีการศึกษา 2559

กรณีที่นักศึกษาบางคนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว แต่มีอายุย่าง 21 ปี จะต้องไปรับหมายเรียกเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก และตนเองประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกและรอฟังผลการสอบ หากผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นักศึกษาจับได้สลากแดง นักศึกษามีสิทธิได้รับการผ่อนผัน  ให้ลาไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้มาเข้ารับราชการทหารต่อไป หากนักศึกษาประสงค์จะดำเนินการขอผ่อนผันฯเพื่อลาศึกษาต่อจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา คือ

1.1 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด. 43) จำนวน 2 ฉบับ
1.2 สำเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด. 40) จำนวน 2 ฉบับ
1.3 สำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศรับสมัครที่ชัดเจน จำนวน 2 ฉบับ
1.4 สำเนาใบสมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ
1.5 สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศผลการสอบที่ชัดเจน จำนวน 2 ฉบับ
1.6 สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าใบสมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ
1.7 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ฉบับ
1.8 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (ติดต่อขอรับที่คณะ) จำนวน 2 ฉบับ
1.9 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
1.10 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้นักศึกษา รีบดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทันที ที่ได้รับหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ติดต่อขอยื่นเอกสารและหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เบอร์โทร 0 2549 3674

SD-03

การขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาวิชาทหาร ที่ขอพักการเข้าฝึกวิชาทหารมาแล้วอย่างน้อยไม่เกิน 2 ปี และมีความประสงค์จะเข้าฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา 2559 ให้นักศึกษามาแสดงตนเพื่อขอรอรับสิทธิการฝึกวิชาทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 ทั้งนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2559
หากนักศึกษาไม่มาแสดงตน หรือไม่มาดำเนินการขอรอรับสิทธิ ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมดังนี้

 1. แบบคำร้องขอรอรับสิทธิฝึกวิชาทหาร (รด.) รับได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา
  อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th
 2. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร หรือ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

เอกสารและหลักฐานให้นักศึกษาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ตามวัน เวลาราชการ (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4  เบอร์โทร 0 2549 3674

SD-04

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาที่มีสิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559 มีดังนี้

 1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2539 (วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2539) และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
 2. นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาแล้วจากสถานศึกษาเดิมนักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

(1) แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (Downloadได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th)
(2) สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ
(3) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน ( แบบ ส.ด. 9 ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง ) จำนวน 2 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ) จำนวน 2 ฉบับ
ต้องยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพที่ศูนย์ One Stop Service อาคารสวท. ล่วงหน้าก่อนวันยื่นเรื่องขอผ่อนผัน 3 วันทำการ
(7) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล) จำนวน 2 ฉบับ
(8) สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.10) ถ้ามี จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ นักศึกษายื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนตุลาคม 2559 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทร 0 2549 3674