รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2559

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนยายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับโอน
1. สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
2. สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน-ย้าย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 0 2549 4913, 0 2549 4918 และ 0 2549 4926 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 23 พฤษภาคา 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล คลิ๊ก.

20120715-RMUTT