กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) 2559

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.
2. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่  5 มิถุนายน 2559
เว็บไซต์ www.cuas.or.th
3. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559
เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
4. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559
5. ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : 27 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7. เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 8 สิงหาคม 2559


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) จำนวน 1 ชุด

ดูรายละเอียดและข้อกำหนดได้จากไฟล์แนบ

ปฏิทิน ADmissions ปี 59 ณ 1 เมย 59 (343.0 KiB, 1030 downloads)