ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม

การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 6th Innovation Award)

กิจกรรมที่ 1 อบรมเพื่อพัฒนานวัตกร 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เวลา 08.30-15.00 น.

กิจกรรมที่ 2 ประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม 25 พฤษภาคม 2559 หมดเขตปิดรับผลงาน 29 เมษายน 2559

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/?p=2867

กำหนดการ กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนานวัตกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอังคารที่ 19  เมษายน 2559  ณ  ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  • 08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
  • 09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด (รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี)
  • 09.30 – 11.00 น.   บรรยาย เรื่อง  การสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้เป็นนวัตกรรมสู่ระดับสากล โดย รศ.ดร. สุธี  อักษรกิตติ์
  • 11.00 – 12.00 น. อภิปราย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เวทีการประกวดผลงานวิจัยระดับสากล โดย –  ผศ. จุฑามาศ  เจริญพงษ์มาลา   –  ผศ.ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์   –  นาย ประชุม  คำพุฒ   –  ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์     ผู้ดำเนินรายการ
  • 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 – 15.00 น.  บรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มทร. ธัญบุรี โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.  และ 14.30 – 14.45 น.

 

20160314