รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 21 วรรคสอง ให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ รายงานให้ สงป.กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร.ทราบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จึงขอรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ประจำปีงบประมาณ 2558 และการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ 2558  และปีงบประมาณ 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี