ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)
ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2559- 25 ธันวาคม 2559 (ทุกวันเสาร์และอาทิตย์)

ค่าอบรม 39,000 บาท ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท

คุณสมบัติผู้อบรม
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
3. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบสำเนาการเทียบวุฒิ การศึกษาจาก กพ. หรือกระทรวงศึกษาธิการ
4. สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ, (หรือภาษาจีน) ได้เป็นอย่างดี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะศิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 02- 549 4968
เว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7