ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)”  ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project)

R2R