โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 พุทธศักราช 2559

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  ครั้งที่  17  พุทธศักราช 2559

20151229-Banner

ประเภท

– ประเภทบุคคลทั่วไป

– ประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 

การจำแนกสาขาทางวัฒนธรรม

-ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา

-ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ

-สาขาศิลปะการแสดง

-สาขาดุริยางคศิลป์

-สาขาสถาปัตยกรรม

-สาขาทัศนศิลป์

-สาขาออกแบบ

-สาขาวรรณศิลป์

-สาขาหัตถศิลป์

-สาขาเรขศิลป์

-สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

-สาขาโบราณคดี

 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม

-ขนบธรรมเนียมประเพณี

-กีฬาและนันทนาการ

-วัฒนธรรมทางภาษา

-ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ

-การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

-ประเภทบุคคลทั่วไป

-ประเภทนักศึกษา

 

การส่งผลงานเพื่อคัดเลือก

-นำมาส่งด้วยตนเอง  ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้  – วันที่  29  มกราคม  2559

-นำส่งทางไปรษณีย์  วันประทับตราไม่เกินวันที่  22  มกราคม  2559

รายละเอียดโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัคร