ขยายเวลาการรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

201051223-admistion

การสมัครเข้าศึกษา 

ให้ผู้สมัครสอบศึกษาข้อมูลการสมัครโดยดาวน์โหลดระเบียบการสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 และบันทึกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่ www.info.rmutt.ac.th

การชำระเงินค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครสอบ ไปชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท ที่ธนาคารและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

5 มีนาคม 2559 : ตรวจรหัสประจำตัวสอบ ฯลฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ตรวจรหัสประจำตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเข้าสอบ

12 มีนาคม 2559 (วันเสาร์) : สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกกลุ่มที่ 1 (ม.6 / ปวช. / ปวส.) 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา)
2. คณะศิลปศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจ
4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
6. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13 มีนาคม 2559 (วันอาทิตย์) : สอบปฏิบัติของคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกกลุ่มที่ 2 (ม.6 / ปวช. / ปวส.)
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา)
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

23 มีนาคม 2559 : ประกาศผลสอบข้อเขียน
1. เว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และ www.oreg.rmutt.ac.th
2. ติดประกาศที่บอร์ด ณ อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

27 มีนาคม 2559 : สอบสัมภาษณ์
คณะ / วิทยาลัย ที่ผ่านการสอบข้อเขียน โดยให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการสอบสัมภาษณ์ด้วย

2 เมษายน 2559 : ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
1. เว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และ www.oreg.rmutt.ac.th
2. ติดประกาศที่บอร์ด ณ อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

6 – 20 เมษายน 2559 : บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็ปไซต์

  • ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
  • พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
  • นักศึกษาที่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
  • เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินนำไปชำระเงินที่ธนาคารและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • และให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

***หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา***

25 เมษายน 2559 : มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อรับทราบ

4 – 5 มิถุนายน 2559 : ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

นักศึกษาโควตาและนักศึกษาสอบตรงที่ได้ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมแนบหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นำไปส่งให้เจ้าหน้าที่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกับทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

***หากนักศึกษาไม่ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะถือว่าหมดสิทธิ์เข้าศึกษา***

ตรวจสุขภาพนักศึกษา
ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th

วันที่ 28 มีนาคม 2559 (ประกาศผลสอบสัมภาษณ์)

1 กรกฎาคม 2559 ถึง 5 สิงหาคม 2559

  • จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน
  • กิจกรรมทางวิชาการและอื่น ๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th)

8 สิงหาคม 2559 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ทุกคณะ/วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

** หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ สามารถเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ได้ตามความเหมาะสม