ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House)

20151222-Banner-RMUTT-01

ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 16-19 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เชิญชม

  • นิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  • เปิดบ้านราชมงคล ๒๕๕๙ (Open House)
  • การสัมนาทางวิชาการและงานวิจัย
  • การประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ดนตรีและศิลปะ
  • กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
  • นิทรรศการวิทยาศาสตร์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
  • การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ผลิตภัณฑ์ “ธงฟ้า” และสินค้า OTOP ราคาประหยัด

สอบถามข้อมูล โทร ๐-๒๕๔๙-๔๙๙๒ , ๐-๒๕๔๙-๔๙๙๐

20151223-OpenHouse