เข้าร่วมงาน “Temasek Foundation-Singapore Polytechnic TVET Programme in CDIO : Workshop on Advancing, Innovating and Sustaining CDIO”

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ CDIO Leader & Collabarator ประจำประเทศไทย นำทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมงาน “Temasek Foundation-Singapore Polytechnic TVET Programme in CDIO : Workshop on Advancing, Innovating and Sustaining CDIO” ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2558 ณ สิงคโปร์โพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์

Temasek Foundation-Singapore Polytechnic TVET Programme in CDIO : Workshop on Advancing, Innovating and Sustaining CDIO

ในการนี้ รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษ เรื่อง “RMUTT CDIO Journey” ถ่ายทอดเรื่องราวความก้าวหน้าพร้อมด้วยภาพความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO (CDIO-based Education) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จให้แก่คณาจารย์กว่า 120 คนจากทั่วทวีปเอเชีย อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง มองโกเลีย เป็นต้น โดยงานดังกล่าวเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ให้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป

Temasek Foundation-Singapore Polytechnic TVET Programme in CDIO : Workshop on Advancing, Innovating and Sustaining CDIO Temasek Foundation-Singapore Polytechnic TVET Programme in CDIO : Workshop on Advancing, Innovating and Sustaining CDIO