รายงานการเข้าร่วมประชุม RAVTE ณ ประเทศเวียดนาม

ตามที่ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร. วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร) และ รศ.ดร. คำรณ  สิระธนกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม General Assembly Meeting 2nd ของ RAVTE ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

รายงานการเข้าร่วมประชุม RAVTE ณ ประเทศเวียดนาม

๑. เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่ RAVTE ตลอดระยะเวลา ๒ ปี   ที่ผ่านมา

๒. เป็นการประชุมและหารือกำหนดแนวทางในการกำหนดกิจกรรมและแผนงาน ที่สมาชิก RAVTE ร่วมกันทำต่อไป

๓. ประกาศรับสมาชิกใหม่ จำนวน ๘ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

๓.๑ Vinh University of Technology Education

๓.๒ Vinh Long University of Technology Education

๓.๓ Shenzhen Polytechnic

๓.๔ IMUS Institute

๓.๕ Universiti Teknologi Malaysia

๓.๖ Hong Kong Institute of Education

๓.๗ National Polytechnic Institute of Cambodia

๓.๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๔. การนำเสนอรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาเชิงวิชาการ โดยผู้ช่วยอธิการบดี (ดร. วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร) และ รศ.ดร. คำรณ สิระธนกุล ได้นำเสนอหัวข้อ “Shaping TVET for the ASEAN Economic Community 2015 – Interests and Involvement in TVET”

๕.ในการประชุม General Assembly Meeting 3rd National Polytechnic Institute of Cambodia ประเทศกัมพูชา รับเป็นเจ้าภาพ

รายงานการเข้าร่วมประชุม RAVTE ณ ประเทศเวียดนาม รายงานการเข้าร่วมประชุม RAVTE ณ ประเทศเวียดนาม

ดร. วิสิทธิ์   ล้อธรรมจักร
ผู้ช่วยอธิการบดี