ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เรื่อง จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง

ด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พ้นจากการเป็นคณาจารย์และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549 จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับข้างต้น ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศ ดังนี้

1. ประเภทและจำนวนกรรมการที่จะดำเนินการเลือกตั้งตลอดจนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ประเภทของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน (คน) ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
1. ประเภทตัวแทนคณะ- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม 1

2.  หน่วยเลือกตั้ง

หน่วยที่ หน่วยเลือกตั้ง สถานที่ สังกัดของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง หมายเหตุ
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)

3. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ปฏิบัติราชการต่อเนื่องมาก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หากประสงค์จะขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ ไม่เกินวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและไม่เป็นผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 นับถึงวันรับสมัคร

5. หลักฐานการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

5.1 ใบสมัคร ให้รับที่คณะกรรมการรับสมัคร ณ กองกฎหมาย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48     พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดมาตรฐาน 3 x 5 นิ้ว  ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป

ทั้งนี้ การกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครจะเรียงลำดับตามที่ผู้สมัครได้ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ เรียงตามลำดับไป

6. กำหนดวัน เวลา รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองกฎหมายชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคัดค้านรายชื่อผู้สมัคร ต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ณ กองกฎหมาย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

7. กำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นับคะแนนให้เสร็จสิ้นหลังจากปิดหีบลงคะแนนให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน)

 8. วิธีการเลือกตั้ง

ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับในบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง โดยให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ 1 คน

9. กำหนดประกาศผลการเลือกตั้ง   

ภายในวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการอานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (150.3 KiB, 161 downloads)

INT_4527