ขอเชิญเข้าร่วมโหวตประเภทและหัวข้อสื่อ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”

ขอเชิญเข้าร่วมโหวตประเภทและหัวข้อสื่อ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด"

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายเอาชนะ  ยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เพื่อดำเนินโครงการต่อยอดจากโครงการทักษะชีวิต : “รวมพลังนิสิต นักศึกษา เอาชนะยาเสพติด” ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาตอนบน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์
ต้านภัยยาเสพติด” เพื่อเป็นการปลุกกระแส และ    ปลูกจิตสำนึก รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อที่สะท้อนแนวคิดมุมมอง ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการต้านภัยยาเสพติด ทั้งนี้ การกำหนดหัวข้อ/ชื่อเรื่องของการประกวดสื่อดังกล่าว คณะกรรมการจะพิจารณาจากแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตอบแบบสอบถาม

หลังจากได้ประเภทและหัวข้อการประกวดแล้วจะแจ้งให้ทราบว่าหัวข้อการประกวดคืออะไร
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

คุณสมบัติขอผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระเบียบการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่สื่อความหมายกะทัดรัด ชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ความไม่เกิน 30 วินาที
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นมาเอง และไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ห้ามคัดลอกผลงานของผู้อื่น กรณีมีการป้องกันการละเมิด ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 3. ส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานทางสื่อ Social Network ทุกชนิด เพื่อเป็นการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นการประกาศเกียรติคุณของเจ้าของผลงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

 1. พิจารณาจาก
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • เนื้อหา
 • เทคนิคการผลิต
 • คุณค่าและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • ภาษาในการนำเสนอ
 1. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงด หรือถอดถอนผลงาน รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากมิพบผลงานที่ตรงกับความต้องการ หรือผลงานส่งประกวดที่ไม่ถึงระดับที่สมควรได้รับรางวัล
 2. การตัดสินผลงานโดยคะแนนของคณะกรรมการ 80% และคะแนนจากยอด Like และ Share 20%
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ฟ้องร้องใดๆ มิได้

คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการประกวด

สื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2558  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (หรือที่ได้รับแต่งตั้ง) รางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2558

 • รางวัลที่ 1        เงินรางวัล        2,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2        เงินรางวัล        1,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3        เงินรางวัล           500 บาท     พร้อมเกียรติบัตร

วิธีการเข้าร่วมประกวด

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อส่งผลงานการประกวดได้ ได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 และส่งผลงานเป็นแผ่นซีดีที่ฝ่ายสุขภาพและอนามัย (ห้องพยาบาล) ชั้น 1 อาคารสโมสรข้าราชการ ระบุมุมซองว่า “ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2558” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 พร้อมนำเสนอผ่าน You Tube เพื่อให้นักศึกษาโหวตเลือกสื่อสร้างสรรค์ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2549 4010 และ 0 2549 3676

กำหนดเวลาการประกวด

 • โดยการโหวตของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2558 และให้สิ้นสุดการโหวตในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.
 • โดยกรรมการตัดสิน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

กำหนดประกาศผลการตัดสิน

 • ประกาศผลการตัดสินการประกวดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ผ่านทาง

www.rmutt.ac.th หรือ www.sd.rmutt.ac.th

กำหนดการดำเนินงานโครงการ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันที่ กิจกรรม
–                      วันที่ 13 – 24 ตุลาคม 2558 –                      นักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทางwww.rmutt.ac.th และ www.sd.rmutt.ac.th
–                      วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 –                       นักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวด“RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”โดยทีมผู้สมัคร (2 คน) ผ่านทาง www.rmutt.ac.th และ www.sd.rmutt.ac.th
–                      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 –                                            ทีมผู้สมัครส่งผลงานเป็นแผ่น CDได้ที่ฝ่ายสุขภาพและอนามัย(ห้องพยาบาล) ชั้น 1 อาคารสโมสรข้าราชการ

และนำเสนอผ่าน You Tube ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

–                                            วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2558 –                      นักศึกษาโหวตเลือกสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติดโดยให้สิ้นสุดการโหวตในเวลา 12.00 น.ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
–                      วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 –                                            คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันประกวดสื่อ“RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”เวลา 14.00 น.
–                                            วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 –                                            ประกาศผลการประกวด“RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”ผ่านทาง www.rmutt.ac.th และ www.sd.rmutt.ac.th

 หมายเหตุ : จะมีการประกาศประเภทและหัวข้อการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ให้ทราบในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ซึ่งรวบรวมผลสรุปจากแบบสอบถามออนไลน์นี้

กำหนดการดำเนินงานโครงการ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”
75.7 KiB
169 Downloads
Details