ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558

rmutt-01-04-56

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10-11 และ 14 กันยายน 2558 นั้น บัดนี้การสอบแข่งขันดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 และกำหนดปฐมนิเทศในวันที่ 7-9 และ 13-14 ตุลาคม 2558 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิ๊ก<<<