กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

20150915-04-dean

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 661/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดังแนบท้ายประกาศนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
01- กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์4.8 MiB279
02- แบบใบสมัครเข้ารับการพิจารราให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์128.4 KiB150
03- แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์99.7 KiB180