รวมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พ.ศ. 2558

รวมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พ.ศ. 2558
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรด้านการวิจัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมุ่งมั่นเพื่อยกระดับงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยทางสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองในภาคการผลิตและบริการ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทยอย่างแท้จริง

เอกสาร “รวมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน” ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 เป็นการรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพียงบางส่วนที่เป็นประโยชน์และพร้อมที่จะถ่ายทอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ จำนวน 28 ผลงาน เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และชุมชนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของอุตสาหกรรมและชุมชนให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์.  0 2549 4681-4 โทรสาร. 0 2549 4680
E-mail: ird@rmutt.ac.th     http://www.ird.rmutt.ac.th