ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงาน “คลินิกเทคโนโลยี” และภายใต้การดำเนินงาน “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อขอรับงบประมาณประจำปี 2559 จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา ต่อยอด และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.clinictech.rmutt.ac.th และ www.ird.rmutt.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญรัตน์ คุณคณธวัลย์ โทรศัพท์ 0 2549 4684  หากท่านสนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

20150902-clinictech